New Cartoonist: José Antonio Rodríguez García
South Sudan Comic No. 2

Cartoon Battle

Every year, a exhibition of the best political cartoons by Dutch cartoonists travels to different locations in the Netherlands. In March, the exhibition will be on display in the east of the Netherlands in the town of Arnhem. To accompany the exhibition, Dutch cartoonists (including several cartoonists from our own community) will go head to head in a Cartoon Battle. Unfortunately, the event is in Dutch; below is more information about the event (also in Dutch):

TRIK.debattle.DUDOK                          Image by Trik

In maart strijkt INKTSPOT neer in Dudok Arnhem, de reizende expositie met de beste politieke tekeningen van het politiek jaar 2014-2015. Ter gelegenheid van de opening van de expositie wordt op donderdag 3 maart om 19.00 uur de INKTSPOT battle gevoerd en gedebatteerd over vrijheid van expressie. Het debat komt tot stand in samenwerking met ArtEZ hogeschool voor de kunsten en boekhandel Het Colofon.

Battle

Dudok heeft ArtEZ hogeschool voor de kunsten uitgenodigd om samen te werken rondom INKTSPOT. Voor de studenten van de opleiding Illustration Design is het project politiek tekenen in dit semester een vast onderdeel. Zij gaan donderdagmiddag 3 maart met tekenaars en docenten HAJO en TRIK aan de slag in de masterclass politiek tekenen. De twee studenten die de beste resultaten laten zien doen die zelfde avond mee aan de battle met ‘de grote jongens’. In de arena van Dudok gaan de tekenaars de strijd met elkaar aan. Je kijkt als genodigde mee hoe actuele onderwerpen worden vertaald naar spotprenten. In de battle: ARGUS; Tjeerd Royaards; HAJO; Benjamin Kikkert; Maarten Wolterink; TRIK; Merijn Beeldverteller, Gezienus Bruining en Job van der Molen en de 2 beste ArtEZ studenten. De battle wordt begeleid door DJ MistaSweet.
De jury kiest diezelfde avond nog de winnaar van de battle. Battlejury: Saskia Bak (directeur Museum Arnhem), Zihni Özdil (historicus en schrijver) en Marc Boumeester (directeur AKI ArtEZ Enschede)

Burgemeester Herman Kaiser kijkt mee tijdens de Inktspot Battle
Tjeerd Royaards in actie tijdens de battle. Foto: Jhartho Kempink

Debat

Aansluitend volgt een debat over vrijheid van expressie. Het debat wordt ingeleid door ridder van het vrije woord Zihni Özdil, historicus, columnist bij NRC Handelsblad en schrijver. Zihni Özdil schreef o.a. het boek Nederland mijn Vaderland en staat bekend om zijn pleidooien voor de vrijheid van meningsuiting van zowel Geert Wilders als “haatimams”. De andere gasten zijn: Eduard Nazarski (directeur Amnesty International), Tjeerd Royaards (Hoofdredacteur Cartoon Movement, Cartooning for peace), Marijn Schrijver (hoofdredacteur Nieuwe Revu), Marc Boumeester (directeur Aki ArtEZ Enschede). Het gesprek wordt geleid door moderator Marlies Leupen.
Toegang tot het event: 5 euro, studenten gratis.

HAJO aan het werk tijdens de Inktspot Battle

Hajo in actie tijdens de battle. Foto: Jhartho Kempink

Inktspot expositie

De spotprenten in dit jaaroverzicht 2014-2015 raken op scherpe en humoristische wijze de kern van het onderwerp. In januari 2015 werden de cartoonisten in het hart geraakt door de terreuraanslag op het satirische weekblad Charlie Hebdo. Zij uitten hun verdriet, boosheid en opstandigheid in hun tekeningen, die in deze Inktspot zijn samengebracht als hommage. De expositie is een initiatief van de Stichting Pers & Prent en wordt georganiseerd in samenwerking met Het Persmuseum en de Kunstcommissie van Nieuwspoort.

De expositie INKTSPOT in café-brasserie Dudok is van 1 maart tot 4 april 2016 dagelijks gratis te bezichtigen, Koningstraat 40 in Arnhem. Toegang tot het evenement op 3 maart is 5 euro, studenten gratis.

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)